Traditionen Forneldarnas natt är fortfarande ung

Nuförtiden tänds forneldarna längs Östersjöns kuster för att symbolisera de angränsande ländernas gemenskap, tillika som de påminner oss om havets historia och kulturarv. Eldarna som tänds i slutet av augusti påvisar de obrutna band som genom årtusendena bundit människorna till havet och de vidtagna åtgärder som kommer skydda Östersjön. Forneldarna tänds även till minne av dem som aldrig återvände från havet.

De äldsta skriftliga källorna, som berättar om användandet av forneldar som någon form av kommunikationsmedel, härstammar från vikingatiden. Med hjälp av signaleldar kunde havsfarare tryggt guidas in till hamn. I närheten av fartygslederna som ledde utifrån havs in till land använde man sig dessutom av ett gemensamt utvidgat övervakningssystem av signaleldar. På synliga platser tände man många brasor efter varandra för att på tiotals mil kunna varna om fara eller sprida viktiga meddelanden. Varenda samhället som bodde längs med kusten var tvungna att medverka i upprätthållandet av detta övervakningssystem genom att tända och ansvara för signaleldarna. För de som gjorde sig skyldiga till bristande ansvar och avbrytande av meddelandet var bestraffningen inte skonsam.

Forneldarna tändes igen år 1992

Forneldarnas natt har firats längs Finlands syd- och sydvästliga kuster ända sedan år 1992, då i samband med Finlands 75-års jubileum. Ett år senare brann eldarna även i några av Estlands kustbyar. Det var vid den tiden man började använda namnet Forneldarnas natt. Idag vill vi i samband med tändningen av eldarna lyfta fram skyddandet av Östersjön och bevarandet av havets kulturarv, betydelsen av de olika Östersjöområdenas samarbete och interaktion samt gemenskapen mellan kustens och inlandets invånare. För de som samlar sig vid kusterna kan Forneldarnas natt även erbjuda en mycket imponerande upplevelse. I Estland har man dessutom upplevt en stark gemenskap genom att i samband med Forneldarnas natt anordna till exempel byadanser.

Liksom vid tidpunkten för evenemangets start firas Forneldarnas natt fortfarande den sista lördagen i augusti klockan 21.30. Kedjan av eldar har via Bottniska viken och Åland spritt sig till Sverige; detta år tänds eldar även i Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark samt vid insjöarna runtom i Estland.

År 2009 uppmanade havsportal www.ancientlights.eu genom sina hemsidor alla ester att delta i firandet av Forneldarnas natt. Uppmaningen och information om muinastuled.ee-sidan spred sig utanför Estlands gränser och även andra började märka ut sina forneldar på nätet. Tack vare denna gest är nu evenemanget Forneldarnas natt sammanknutet av alla Östersjöns länder.